darmowa dostawa

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoyasmartphones.be („Regulamin”)

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.zoyasmartphones.be ( zwanego dalej „Sklepem Internetowym”) określa zasady i warunki techniczne dokonywania zakupów towarów za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.zoyasmartphones.be
  • Właścicielem Sklepu Internetowego jest ZOYA COMPANY zarejestrowana w Belgii – Stenenbrug 103, 2140 Antwerpen pod numerem: BE0786484017 , zwana dalej „Sprzedawcą”.
  • W dalszej części niniejszego Regulaminu osoba zamierzająca dokonać zakupu w sklepie internetowym i zarejestrowana pod adresem www.zoyasmartphones.be zwana będzie „Klientem”.
  • Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać osoby pełnoletnie, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną („Klient”).
  • Przed złożeniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu Internetowego i następuje w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 1. Ochrona danych osobowych
  • Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe Klienta pozyskiwane są w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia.
  • Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest ZOYA COMPANY.
  • Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym firmom w celach marketingowych.
  • Każdy Klient ma prawo wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych przechowywanych w naszym sklepie. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczane w siedzibie ZOYA COMPANY zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 1. Opisy produktów i zdjęcia
  • Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych w Sklepie Internetowym (w tym opisy, zdjęcia) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie prezentację produktów oferowanych przez nasz sklep.
  • W przypadku złożenia zamówienia na konkretny produkt Klient otrzyma informację o oferowanym produkcie, jego nazwie, producencie lub importerze, znaku zgodności, adnotację o jego obrocie na terenie Unii Europejskiej oraz, w zależności od rodzaju produktu, opis zużycia energii oraz inne dane, jeżeli wymagają tego przepisy prawa. W przypadku sprzętu używanego informacja będzie zawierać także opis stanu technicznego i wizualnego danego sprzętu.
  • W przypadku otrzymania przez Klienta produktu niezgodnego z opisem zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego albo w opisie znajduje się błąd mający wpływ na wartość lub użyteczność konkretnego produktu, Klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru w terminie 14 dni. Po otrzymaniu zwracanego produktu Sprzedawca niezwłocznie zwróci poniesione koszty zakupu oraz poniesione koszty dostawy.
 1. Ceny
  • Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w walucie Euro i zawierają obowiązującą stawkę podatku.
 1. Zamówienia
  • 5.1 Sklep internetowy przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej …………………… W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia formularz zamówienia, potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków sprzedaży (treść niniejszego Regulaminu ), oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Zamówienia realizowane są według kolejności ich złożenia. Zamówienia realizowane są według kolejności ich złożenia.
  • Zamówienia realizowane są według kolejności ich złożenia.
  • Złożenie zamówienia nie oznacza jego akceptacji. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą przesłania przez Sprzedawcę informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku towaru u dostawcy. Jeżeli cena za produkt została już zapłacona, środki zostaną niezwłocznie zwrócone na wskazany rachunek bankowy Klienta.
  • Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Klienta oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
 1. Dostawa
  • Produkty zamówione w sklepie internetowym www.zoyasmartphones.be dostarczane są przez bpost i DHL. Do czasu otrzymania przesyłki zalicza się: czas realizacji zamówienia (kompilacja produktów, sposób płatności, wystawienie dokumentów sprzedaży, opakowanie przesyłki), czas dostawy.
  • Koszt dostawy ponosi Klient.
  • Do produktów dołączona jest faktura.
  • Klient po otrzymaniu przesyłki powinien dokładnie sprawdzić paczkę oraz otrzymany sprzęt i niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o ewentualnych wadach. Jeżeli w chwili odbioru od kuriera towar lub paczka uległy uszkodzeniu, należy w obecności kuriera spisać protokół i niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. Niespisanie protokołu nie pozbawia Klienta możliwości reklamacji uszkodzonego towaru.
 2. Metody Płatności
  • Płatności za towar Klient może dokonać w następujący sposób:
  • Przed wydaniem towaru Klientowi (przedpłata): przelewem na rachunek bankowy podany w informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,
  • Przy odbiorze towaru: gotówką w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy przez Klienta.
  • ZOYA COMPANY może ustalić z Klientem inne szczegółowe warunki i formy płatności. W takim przypadku zastosowanie mają warunki i formy płatności określone w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełniające wszelkie dodatkowe wymagania związane z ustalonymi warunkami lub formami płatności (m.in. sprzedaż ratalna, leasing).
 3. Zwrot towaru
  • Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zakupionego produktu i musi ten fakt udokumentować pisemnie oświadczenie.
  • Oświadczenie należy przesłać listem poleconym lub dołączyć do paczki ze zwracanym towarem.
  • Termin jest zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie wysłane przed jego upływem. Decydująca jest data stempla pocztowego.
  • Sklep internetowy niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Klienta.
  • Zwrot produktu do Sklepu internetowego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia przesłania oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej). Zwrot potwierdzany jest pisemnym potwierdzeniem odbioru produktu przez Sprzedawcę. Wraz ze zwracanym produktem Klient powinien zwrócić również wszelkie produkty lub usługi, które otrzymał nieodpłatnie i/lub produkty lub usługi, które zostały zaoferowane po preferencyjnej cenie przy zakupie zwracanego sprzętu.
  • Klient ponosi koszty przesłania zwracanego produktu do Sklepu Internetowego.
  • Sklep internetowy zwróci Klientowi zapłaconą cenę oraz koszty dostarczenia produktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem poniesionych przez Klienta kosztów do czasu otrzymania zwracanego produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
  • Zwrot poniesionych kosztów zostanie dokonany w taki sam sposób, jakiego użył Klient do zapłaty, chyba że Klient zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
  • Zwracany sprzęt nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza normalne użytkowanie. Zwracany produkt musi być kompletny i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie.
  • Oprogramowanie dostarczane na nośnikach, osobno lub razem ze sprzętem, nie może nosić śladów użytkowania, w szczególności w przypadku nagrań audio i wideo oraz programów komputerowych zapisanych na nośnikach. Produkt musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować nie przyjęciem zwrotu.
  • W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży, Klient otrzyma fakturę korygującą do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanego egzemplarza faktury korygującej, kwota odpowiadająca wartości zwracanego sprzętu oraz kosztom dostawy sprzętu do Klienta zostanie zwrócona.
 1. Procedura gwarancyjna na używany sprzęt
  • W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie internetowym jako używanego, Klient:
  • Osoba będąca konsumentem ma prawo żądać wymiany Produktu na nowy wolny od wad, naprawy Produktu, chyba że naprawa lub wymiana jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu z innymi środkami naprawczymi. Jeżeli wada jest istotna, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wygasa z upływem roku od dnia wydania produktu konsumentowi. Gwarancja nie obejmuje:
  • Uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Klienta;
  • Uszkodzeń i wad powstałych na skutek użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  • Uszkodzeń i usterek powstałych na skutek czynników zewnętrznych, m.in. zanieczyszczeń, zalania, narażenia na zjawiska atmosferyczne, nadmiernej wilgoci czy nasłonecznienia;
  • Uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilania;
  • Części eksploatacyjne produktu, w tym materiały eksploatacyjne (np. baterie, akumulatory), nośniki danych, lampy, matryce oraz instalacja i konfiguracja oprogramowania;
  • Naprawy wykonywane przez Klienta we własnym zakresie.
  • W każdym przypadku stwierdzenia, że towar zakupiony w Sklepie Internetowym zawiera wady, Klient ma obowiązek zgłosić ten fakt Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej office@zoyasmartphones.be W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać usterkę, podać numer seryjny urządzenia oraz datę zakupu. Klient ma obowiązek podać w formularzu reklamacyjnym wszystkie dane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej. W informacji zwrotnej Klient otrzyma informacje niezbędne do wysłania produktu do serwisu.
  • 9.10 Reklamowany produkt należy wysłać do serwisu Sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej (wysyłany produkt musi być ubezpieczony). Po naprawie produkt zostanie zwrócony Klientowi na koszt ZOYA COMPANY. Produkt można również dostarczyć osobiście do firmy ZOYA COMPANY z siedzibą pod adresem Stenenbrug 103, 2140 Antwerpen , Belgia.
  • Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu do serwisu zostaną zwrócone przez Klienta.
  • W przypadku reklamacji używanego sprzętu, do produktu należy dołączyć dokument sprzedaży (paragon lub kopię faktury).
  • Produkt należy wysłać w komplecie, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność produktu lub mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego działania produktu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.
  • Do produktu należy dołączyć opis wady lub nieprawidłowego działania wraz z opisem sytuacji, w której wada wystąpiła. Opis ten powinien być jak najbardziej dokładny, co przyspieszy diagnozę wady/awarii i rozpatrzenie reklamacji. Dodatkowo Klient powinien określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamacji (w oparciu o rękojmię lub niezgodność otrzymanego produktu z umową).
  • Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który ustali, czy wada nie powstała z winy Klienta.
  • W przypadku, gdy po przyjęciu produktu do naprawy lub w trakcie naprawy w ramach udzielonej gwarancji zostanie stwierdzone, że wada powstała na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 10.2 lit. a) – f) niniejszego Regulaminu Sprzedawca zaprzestanie naprawy produktu i zwróci produkt Klientowi w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu.
  • Szacowany czas naprawy zgłoszonej usterki wynosi 14 dni kalendarzowych. Naliczanie tego terminu rozpoczyna się od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia produktu do reklamacji. Powyższy czas trwania ma charakter orientacyjny i może ulec wydłużeniu, za powiadomieniem Klienta z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
  • Wydatki związane ze zwrotem reklamowanego produktu do Sprzedawcy zostaną zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku, gdy spełnienie żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego sprzętu, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.
  • Jeżeli po sprawdzeniu sprzęt oddany do serwisu okaże się sprawny, a Sprzedawca nie stwierdził żadnych usterek, serwis pobierze od Klienta opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.
 1. Postanowienia końcowe
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie Sklepu Internetowego pod adresem www.zoyasmartphones.be i obowiązuje bezterminowo.